CNCA – Presidents (1985 – Present)

Mr. Mohan Vaidya (1985-2004/05)

Mr. Lalit Limbu (2005/06)

Dr. Raju Tuladhar (2006/07-2007/08)

Dr. Binod KC (2008/09-2009/10)

Mr. Rabindra Thanju (2010/11-2011/12)

Ms. Sabita B. Basnet (2012/13-2013/14)

Mr. Prem Chandra Gurung (2014/15)

Mr. Prasanna Man Shrestha (2015/16)

Mr. Dibya Pradhan (2016/17)

Mr. Haribol Sharma (2017/18)

Mr. Dinesh Ghimire (2018/19- 2019/20)